Algemene voorwaarden FC STRAAT

de Besloten vennootschap FC STRAAT (hierna: FC STRAAT) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68981902 en is gevestigd aan Rietbaan 10 (2908LP) te Capelle aan den Ijssel. 

 

Artikel 1 – Begrippen 
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn. 
3. Andere Verkoper(s): een derde partij die Producten aanbiedt via de website van FC STRAAT. 
4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. 
5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.  
6. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper. 
7. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van FC STRAAT alsmede de Overeenkomst die tot stand komt tussen Andere verkoper en Koper vanwege de aanschaf van een product van de Andere Verkoper via de Website van FC STRAAT. 
8. Producten: De Producten die door FC STRAAT en/of Andere Verkopers worden aangeboden zijn voetbal benodigdheden, ontspanningsartikelen, trainingsprogramma’s, trainingsdagen, voelbalkampen en foodartikelen. 
9. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: FC STRAAT. 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van FC STRAAT en/of Andere Verkoper en iedere Overeenkomst tussen FC STRAAT en/of Andere Verkoper en een Koper en op elk Product dat op de Website wordt aangeboden. Indien hierna over FC STRAAT gesproken wordt, wordt hier tevens een Andere Verkoper onder verstaan, tenzij expliciet anders is aangegeven of overeengekomen.  
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal FC STRAAT aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van FC STRAAT zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. 
3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met FC STRAAT is overeengekomen. 
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
5. Koper kan een account aanmaken indien Koper met gespaarde punten een Product willen bestellen en/of kopen. 
6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing. 

 

Artikel 3 – Het Aanbod  
1. Alle door FC STRAAT gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd. 
2. Het door FC STRAAT gedane Aanbod is vrijblijvend. FC STRAAT is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft FC STRAAT het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor FC STRAAT gegronde reden te weigeren. 
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen FC STRAAT niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). FC STRAAT kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product. 
4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van FC STRAAT zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht FC STRAAT niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.  
6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe. 
7. Het Aanbod van Andere Verkoper(s) wordt door FC STRAAT gepubliceerd op de Website, op basis van de door Andere Verkoper aangeleverde informatie. FC STRAAT is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en/of informatie over Andere Verkoper op de Website. 
8. Koper is op de hoogte gesteld van de inhoud van het Aanbod alsmede zijn rechten en plichten verbonden aan het aanvaarden van het Aanbod door het Product van Andere Verkoper aan te schaffen. 
9. FC STRAAT is niet verantwoordelijk voor het productaanbod dat door de Andere Verkoper wordt aangeboden. Naast deze voorwaarden, zijn de algemene en/of leveringsvoorwaarden van Andere Verkoper die het Product aanbiedt van toepassing indien Koper een Product van de Andere Verkoper via de Website besteld, tenzij anders overeengekomen. Koper dient deze algemene voorwaarden en de leveringsvoorwaarden van Andere Verkoper te lezen en akkoord te  gaan alvorens de bestelling bij Andere Verkoper geplaatst wordt. FC STRAAT  is geen contractspartij bij de Overeenkomst die tot stand kan komen tussen Koper en Andere Verkoper.  
10. Door het aanschaffen van Producten van Andere Verkoper gaat Koper direct een Overeenkomst aan met Andere Verkoper voor de uitvoering van het Aanbod zoals door Koper gekozen. Alle geschillen voortvloeiend uit deze Overeenkomst dienen door Koper zelf opgelost te worden met Andere Verkoper. 

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst 
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van FC STRAAT  heeft aanvaard door een bestelling te plaatsen of door het betreffende Product te betalen. 
2. Een Aanbod kan door FC STRAAT gedaan worden via de website. 
3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met FC STRAAT, zal FC STRAAT de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.  
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is FC STRAAT daaraan niet gebonden. 
5. FC STRAAT is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen. 
6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper. 
7. Het herroepingsrecht is uitgesloten ten aanzien van alle producten die snel bederven, een beperkte houdbaarheid hebben en/of wegens hygiënische redenen niet teruggenomen kunnen worden. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod. 

 

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst 
1. FC STRAAT zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.  
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft FC STRAAT het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden. 
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FC STRAAT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan FC STRAAT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FC STRAAT zijn verstrekt, heeft FC STRAAT het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. 
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is FC STRAAT niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor FC STRAAT, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden. 
5. FC STRAAT kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling. 
6. FC STRAAT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat FC STRAAT is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor FC STRAAT bekend was.  
7. Koper vrijwaart FC STRAAT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn. 

 

Artikel 6 – Levering 
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door FC STRAAT of er door andere omstandigheden buiten de macht van FC STRAAT enige vertraging ontstaat, heeft FC STRAAT recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient FC STRAAT schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding. 
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden. 
3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is FC STRAAT gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper. 
4. Indien de Producten worden bezorgd door FC STRAAT of een externe vervoerder is FC STRAAT, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
5. Indien FC STRAAT gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan FC STRAAT ter beschikking heeft gesteld.  
6. Indien FC STRAAT een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. 
7. FC STRAAT is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. FC STRAAT is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. 
8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. FC STRAAT behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat. 
9. Indien Koper een Product van Andere Verkoper aanschaft, geschiedt de levering rechtstreeks vanuit (het magazijn van) Andere Verkoper naar Koper. 

 

Artikel 7 – Verpakking en transport 
1. FC STRAAT verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken. 
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal. 
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering. 

 

Artikel 8 – Onderzoek, reclamaties 
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.  
2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. FC STRAAT erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper. 
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan FC STRAAT te worden gemeld op service@fcstraat.com. Voor Producten aangeboden door Andere Verkoper, dient Koper direct contact op te nemen met Andere Verkoper. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. Voor Koper zijnde een Bedrijf, geldt een termijn van 5 dagen waarin eventuele tekortkomingen gemeld kunnen worden. 
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van FC STRAAT op de wijze zoals door FC STRAAT aangegeven.  
5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan FC STRAAT, conform de retour instructies van FC STRAAT. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper. 
6. FC STRAAT is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.  
7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.  
8. Indien Verkoper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen. 
9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan FC STRAAT te wijten is, zal FC STRAAT na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op FC STRAAT. 

 

Artikel 9 – Prijzen 
1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven. 
2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor Koper zijnde een Bedrijf worden de prijzen exclusief btw getoond. 
3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.  
4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop FC STRAAT geen invloed heeft, kan FC STRAAT deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen. 

 

Artikel 10 – Betaling en incassobeleid 
1. Indien Koper een Product van Andere Verkoper aanschaft, is FC STRAAT gerechtigd de betalingen door Koper namens Andere Verkoper in ontvangst te nemen. 
2. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode. 
3. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 
4. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van FC STRAAT. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van FC STRAAT een andere betalingstermijn overeenkomen. 
5. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is FC STRAAT gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden. 
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van FC STRAAT op de Koper onmiddellijk opeisbaar. 
7. FC STRAAT heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. FC STRAAT kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. FC STRAAT kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 
8. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.  Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt. 
9. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal FC STRAAT zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.  
10. Indien FC STRAAT meer of hogere kosten heeft gemaakt die  redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper. 

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door FC STRAAT geleverde zaken, blijven eigendom van FC STRAAT totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met FC STRAAT gesloten Overeenkomsten is nagekomen. 
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan. 
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht FC STRAAT zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
4. Voor het geval dat FC STRAAT haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan FC STRAAT of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van FC STRAAT zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 
5. FC STRAAT heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van FC STRAAT. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal FC STRAAT zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper. 
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan FC STRAAT worden vergoed door Koper.  

 

Artikel 12 – Garantie 
FC STRAAT staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper. 

 

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding 
1. FC STRAAT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 
2. Bovendien is FC STRAAT bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met FC STRAAT gesloten Overeenkomst voortvloeien. 
3. Voorts is FC STRAAT bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.  
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van FC STRAAT op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer FC STRAAT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. 
5. FC STRAAT behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  

 

Artikel 14 – Beperking aansprakelijkheid 
1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door FC STRAAT leidt tot aansprakelijkheid van FC STRAAT jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door FC STRAAT in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van FC STRAAT is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar. 
2. FC STRAAT is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW. 
3. FC STRAAT is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. FC STRAAT levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.). 
4. FC STRAAT is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites. 
5. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit FC STRAAT alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Koper op grond van afname van de Producten van Andere Verkopers via de Website. 
6. Koper vrijwaart FC STRAAT voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van de Producten van de Andere Verkoper, aangeschaft via de Website, (II) de onrechtmatige inhoud van het Aanbod en/of de geleverde Producten door Andere Verkoper en (iv) het sluiten van een Overeenkomst met de Andere Verkoper op grond van een Aanbod. 
7. FC STRAAT is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. 
8. FC STRAAT staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens FC STRAAT verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 
9. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van FC STRAAT vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij FC STRAAT binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst. 

 

Artikel 15 – Overmacht 
1. FC STRAAT is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van FC STRAAT, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan FC STRAAT zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van FC STRAAT en (xi) overige situaties die naar het oordeel van FC STRAAT buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 
3. FC STRAAT heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat FC STRAAT  haar verbintenis had moeten nakomen. 
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  
5. Voor zo ver FC STRAAT ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FC STRAAT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.  

 

Artikel 16 – Risico overgang 
Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van FC STRAAT verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper. 

 

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten  
1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van FC STRAAT berusten uitsluitend bij FC STRAAT en worden niet overgedragen aan Koper.  
2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van FC STRAAT rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FC STRAAT. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door FC STRAAT geleverde zaken, dient FC STRAAT expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van FC STRAAT rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. 

 

Artikel 18 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  
1. FC STRAAT gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal FC STRAAT de betrokkene hierover informeren. 
2. Indien FC STRAAT op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.  

 

Artikel 19 – Klachten 
1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van FC STRAAT en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 werkdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via service@fcstraat.com met als onderwerp “Klacht”. 
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil FC STRAAT de klacht in behandeling kunnen nemen. 
3. FC STRAAT zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht 
1. Op elke Overeenkomst tussen FC STRAAT en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. FC STRAAT heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen FC STRAAT en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank. 

 

klik hier om naar ons privacy statement te gaan.