Privacy Statement  FC STRAAT

Dit is het privacy statement van de De besloten vennootschap met gewone structuur FC STRAAT, handelend onder de naam FC STRAAT, hierna: FC STRAAT. FC STRAAT is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68981902 en is gevestigd aan Rietbaan 10 (2908LP) te Capelle aan den Ijssel. In dit document wordt uitgelegd hoe FC STRAAT omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht FC STRAAT de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikt maakt van de diensten van FC STRAAT, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan FC STRAAT, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Categorieën persoonsgegevens

FC STRAAT verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

1 Contact- en NAW-gegevens;

2 Afwijkend afleveradres;

3 Financiële gegevens;

4 Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord, gebruikersnaam, geboortedatum, voetbalgegevens en geslacht;

5 Bestelhistorie;

6 Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

7 Teamnaam

 

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door FC STRAAT verwerkt worden, hebben ten doel om:

1 Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;

2 Het uitvoeren van haar diensten;

3 Verbeteren van de dienstverlening;

4 Het verrichten van betalingen;

5 Nakomen van wettelijke verplichtingen;

6 Het doen van marketing en communicatie uitingen;

7 Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

8 Het versturen van nieuwsbrieven;

9 Organisatie van competities

10 Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

11 Organiseren  van competities

 

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van FC STRAAT  worden persoonsgegevens verwerkt. FC STRAAT verwerkt uitsluitend gegevens die FC STRAAT noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met FC STRAAT  bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.fcstraat.nl en/of www.fcstraat.com indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

 

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die FC STRAAT biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Bewaartermijn

De door FC STRAAT verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

 

Verwerking door derden

FC STRAAT deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op FC STRAAT kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

1 De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.

2 De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.

3 De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

4 Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.

5 Websitebeheerder, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.

6 Door FC STRAAT ingeschakelde freelancers of marketingbureaus, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.

7 Ballie B.V. ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens, Scores, Gespaarde munten en achievements en bereikte resultaten.

8 Vidicrowd B.V. ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn voornaam, Teamnaam, actiemomenten in wedstrijden voor wedstrijdverslagen (video), uitslagen en scores.

 

Beveiliging van Persoonsgegevens

FC STRAAT neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 

Jonger dan 16 jaar?

Als u jonger dan 16 jaar bent, mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

 

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. FC STRAAT behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. FC STRAAT aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van FC STRAAT voor zover deze niet aan derden toebehoren.

 

Cookieverklaring

FC STRAAT maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. FC STRAAT mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die FC STRAAT gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Met uw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op de website van FC STRAAT worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics, ook wordt er gebruik gemaakt van facebook pixels en Tik Tok pixels. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat FC STRAAT  informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via service@fcstraat.com.

 

Gebruik Social Media

FC STRAAT maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst FC STRAAT u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

 

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

1 Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

2 Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

3 Recht op gegevenswissing;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

4 Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met FC STRAAT.

5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan FC STRAAT , in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan FC STRAAT over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

6 Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. FC STRAAT staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

FC STRAAT TEAMS

Met FC STRAAT TEAMS melden leden zich aan voor de straatvoetbalcompetitie FC STRAAT LEAGUE. Om wedstrijden en uitslagen vast te leggen bewaren wij als FC STRAAT persoonsgegevens en krijg je de optie om wat gegevens openbaar te maken voor iedereen die op de website komt. Wij zullen uitleggen hoe we hiermee omgaan.

 

FC STRAAT

FC STRAAT is een platvorm dat voetballend Nederland vooruit wil helpen. Met FC STRAAT TEAMS wil FC STRAAT iedereen stimuleren om meer te gaan voetballen en alle pleinen in Nederland zichtbaarheid geven. Dat betekent dat wanneer je meedoet aan een van de competities van FC STRAAT er beelden worden gemaakt van de wedstrijden die je speelt. Deze wedstrijden worden uitgezonden op FC STRAAT.

 

Welke gegevens worden openbaar?

Als je lid wordt van een TEAM krijg je de optie om je profielfoto en voornaam openbaar zichtbaar te maken. Op het moment dat het team zich gaat inschrijven voor evenementen/playoffs van FC STRAAT worden deze gegevens zichtbaar voor iedereen die wil weten wie deelneemt aan deze evenementen/playoffs. Ben je jonger dan 18 jaar moet een wettelijke vertegenwoordiger ook toestemming geven om deze gegevens openbaar te maken.

 

Beelden

Tijdens FC STRAAT evenementen/Playoffs worden de wedstrijden opgenomen. Het uitzenden van deze wedstrijden gebeurt op FC STRAAT. Een cameraman of cameravrouw (content creator), die geaccrediteerd wordt door FC STRAAT, neemt de wedstrijden op met zijn (vidicrowd) app of camera. Beelden die opgenomen worden met de vidicrowd app worden verwerkt door vidicrowd. Met Vidicrowd heeft FC STRAAT een verwerkingsovereenkomst opgesteld. De beelden komen terecht op www.fcstraat.com/tv

De beelden die opgenomen zijn met een camera of app zullen verwerkt worden door FC STRAAT en deze komen op de website van FC STRAAT, Youtube, Instagram, Facebook en Tik Tok.

De grondslag voor het opnemen en uitzenden van de wedstrijden voor FC STRAAT wordt gevormd door een eigen gerechtvaardigd belang (art 6.1.f AVG). De doeleinden van de verwerkingen zijn journalistiek. Volgens de wet is FC STRAAT, als degene die beslist over de doeleinden en de inzet van deze activiteit, de verantwoordelijke voor deze verwerkingen.

De grondslag voor het opslaan van persoonlijke gegevens door FC STRAAT voor het deelnemen aan competities wordt gevormd door een eigen gerechtvaardigd belang. Het doel is om de competities eerlijk in te delen.

 

Quitclaim

Iedereen die zich inschrijft voor een FC STRAAT evenement/playoff/competitie met zijn/haar team of als individu moet akkoord gaan met de voorwaarden. Hiermee geef je expliciet toestemming voor het opnemen van de wedstrijden en het verspreiden van de beelden door FC STRAAT. Ben je jonger dan 18 jaar moet een wettelijke vertegenwoordiger ook toestemming geven voor het opnemen van de wedstrijden. Zonder deze toestemming kan je niet deelnemen aan het evenement/playoff/competitie.

 

Toeschouwers FC STRAAT evenementen/playoffs

Ook als toeschouwer kan je tickets kopen om de wedstrijden te bekijken. Met het kopen van een ticket ga je akkoord dat je mogelijk in beeld kan komen tijdens de opnames van de evenementen/playoffs.

 

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop FC STRAAT met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail service@fcstraat.com. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt FC STRAAT  u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. FC STRAAT zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Take down Notice

Klik hier om het formulier in te vullen als u toch wilt dat beelden verwijderd worden die staan op www.fcstraat.com/tv.

 

Wijzigingen Privacy Statement

FC STRAAT kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 18 augustus 2023.